DET ÄR VIKTIGT FÖR OSS ATT VARA ÖVERENS

HÄR KAN NI LÄSA OM VÅRA VILLKOR OCH POLICY NÄR DET KOMMER TILL VÅRA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

Betalningsvillkor

För privatpersoner gäller förskottsbetalning på ordervärdet om inte annat anges eller överenskommits skriftligen vid orderläggning. Vid beställning av kök och större arbete ca 50% av ordersumman betalas när kunden lägger sin beställning (i förskott), betalning kan betalas i butiken med betalkort, eller till vårt konto, undvik kontanter. Slutbetalningen på ca.50% faktureras med 4-10 dagars betalningsvillkor.

För företag gäller vid beställning av lagervaror en förskottsbetalning om inte annat anges eller överenskommits skriftligen. Efter sedvanlig kreditupplysning kan kreditvärdiga företag erhålla betalningsvillkor om 10 till 30 dagar netto, överstiger ordervärdet företagets kreditgräns utgår förskottsbetalning på order. Vid beställning av ej lagerhållna varor gäller de betalningsvillkor som anges i offert eller orderkännande.

Försäljningsvillkor

Offerter från oss gäller, med de undantag som anges i dessa allmänna villkor samt om inte annat anges i offerten, i 4 veckor från offertens datum. Offerten är bindande med reservation för mellankommande avtal och gäller endast för odelad beställning.

Orderbekräftelse från oss anses som godkända efter skriftlig bekräftelse från beställare, om inga anmärkningar görs innan den skriftliga bekräftelsen ges anses ordern vara godkänd av beställaren i sin helhet. Alla ändringar som sker av kund efter en godkänd order förbehåller sig oss att debitera extra för.

Angivna priser kan vara inkl. eller exkl. moms beroende avtalspartner. Fråga oss om detta inte är angivet på offerten. Vi har F-skattesedel, vi är registrerade för moms och arbetsgivaravgifter.

Alla priser baseras på de för oss gällande anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna på dagen för vår offert respektive orderbekräftelse. För det fall dessa kostnader därefter skulle komma att öka på grund av prisändring från vår leverantör, ändrade tull-, frakt eller försäkringskostnader, ändrade valutakurser eller andra orsaker som ligger utanför vår kontroll, förbehåller vi rätten att i motsvarande utsträckning höja avtalat pris. Vi är skyldig att omgående underrätta kunden om prisförändringar.

Avtalat pris kan ändras efter mätning av kök eller andra objekt som offerten avser, detta meddelas vanligen till kunden inom 3 dagar efter mätning, men om prisökningen är upptill 10% av totala ordern så är säljaren inte skyldig att meddela köparen, men säljaren bör bevisa vad prisökningen beror på.

Frakt- och eventuella emballagekostnader ingår inte i priset om inte annat har angetts. I övrigt debiteras pall och emballage i enlighet med vår omkostnader.

Minsta debitering för skivmaterial är 0,3 m² per utsågning dock 0,15 m² per stenbit inom samma sort under samma order.

Avbeställning av ännu inte levererad order får endast ske efter skriftligt godkännande från oss. För det fall vi godkänner avbeställningen äger vi rätt att debitera kunden för omkostnader och kompensation för vår förlust med anledning av avbeställningen.

Allt material tillhör oss fram tills att full betalning skett.

Leveranstid och leveranser

Har ingen leveransklausul avtalats, skall leveransen ske fritt vår lager. För det fall vi i avtalet uttryckligen har åtagit sig att ombesörja transport av godset, debiteras kunden de kostnader som följer därav.

Leveranstiden anges på offerten, detta är vad vi eftersträvar att hålla. Detta kan påverkas av våra leverantörer och underleverantörer . Vid försening av leveransen eller delar av leveransen upp till 6 veckor kan vi tyvärr inte kompensera förseningen. Med försening menas att säljaren inte kan leverera beställningen, om köparen inte kan ta emot leveransen detta betraktas inte som försening, i sådant fall bör köparen ändå betala slutfakturan. 

Den leveransvecka som anges på ordererkännande eller offert är av vår uppskattad vecka för färdigställande av leveransklar order. Detta skall ses som en riktlinje då allt som produceras på vår verkstad är ett hantverk. Eventuella tidsbokningar med hantverkare bör därför planeras in med hänsyn till att leveransen kan bli fördröjd.

Vi förbehåller sig även rätten att senarelägga eventuell bearbetning på egen verkstad med upp till 4 arbetsveckor efter planerad leveransvecka i de fallen:

 • Vår leveransförutsättningar ändras av kund eller kunds ombud.

 • Erforderliga uppgifter och material ej lämnas in 10 arbetsdagar före planerad leveransvecka.

 • I de fall förskottsbetalning inte är registrerad innan förfallodag, förverkas plats i vår produktions kö och vi förbehåller oss rätten att skjuta upp tillverkningen fram till dess att fullgod betalning registrerats och ny tid i verkstaden kan planeras.

Vi ansvarar inte för försenad leverans, eller merkostnader det ger till kund, om omständigheterna som leder till att leveransen försenas ligger utom vår kontroll. 

 

Om sen leverans påverkar övriga hantverkarnas bokade tider är säljaren inte skyldig att kompensera detta.

Vi skall underrätta kunden om befarad förändring av leveranstidpunkt på hela eller delar av leveransen.

Leveransvillkor

Kunden skall vid godsets mottagande göra en mottagningskontroll. Kundens mottagningskontroll skall bl.a. omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel samt kontroll av utifrån synliga skador på godset och dess förpackning. Eventuella avvikelser i mängd samt konstaterade skador skall anmälas till oss före lastning. Om varor lastats räknas de som godkända och reklamation efter lastning godkänns ej. Om vi ombesörjer transport skall eventuella avvikelser rapporteras till transportören och noteras på följesedeln när godset kvitteras, senare reklamation godkänns ej. Finns ej någon ansvarig på plats för att skriva på följesedel anses leverans och produkt godkänd.

Privatpersoner skall vid mottagandet även i övrigt undersöka godset på sätt som är brukligt och i överensstämmelse med Köplagen.

Vi rekommenderar att allt gods över 25 kg emballeras eller ställs på pall för att i största möjliga mån säkerställa ett skadefritt gods vid hantering. Väljer kund att inte köpa emballagetjänsten så ombesörjer kunden själv all lastning som sker efter att kund har signerat och övertagit ansvaret för produkterna. Detta gäller företrädesvis material bearbetat på verkstaden hos oss.

Distributionsbil

Här gäller en pallvikt om max 1200kg och godset lossas med bakgavellyft på ett av transportören godkänt underlag såsom asfalt eller stenbeläggning, och flyttas ej vidare. Tid kan bokas inom en intervall på 8 eller 4 timmar. Tidspassning inom 2 timmar debiteras efter överenskommelse. Frakter utanför Storstockholm kan ej tidsbokas.

Kranbil samt bil med släp

Debitering sker per timme, framkörningsavgift utgår med 30 min. Transportören är ansvarig för leveransens säkerhet och kan därför neka leverans om förhållanden inte uppfyller god säkerhet. Leveranstid revideras alltid efter det att leverans är slutförd och faktureras i efterhand.

Packning samt emballering av specialbeställda order utföres ej efter någon norm utan anpassas efter beställd produkts utformning av producenten. Detta medför att emballage ibland ej är utformat för att köras med pallvagn eller vissa truckar.

 All transport vilken vi skall ombesörja emballeras och emballagekostnad tillkommer.

Returer

Retur av varor sker endast efter skriftlig överenskommelse och bekostas av köparen. Vid retur av godset skall godset levereras åter till VE Sten originalförpackning och i samma skick godset hade då det levererades till kunden. Om så inte sker krediteras inte godset. Då godset returneras skall kopia av faktura eller kvitto bifogas.

Ingen returrätt på måttbeställda varor, fästmassor, fogmassor, cement, torrbruk, ej lagerhållna varor, VE Sten bearbetade produkter, oregelbunden natursten, gatsten, samt sten i fallande längder.

Ingen returrätt på förbrukningsvaror där förpackningen har ådragit sig skada eller bruksdatum passerats.

Returer accepteras inte senare än 30 dagar efter leveransdatum.

Inga avgifter eller arbetskostnader som debiterats krediteras vid eventuella returer.

Reklamationer

Fel eller brist vad gäller vår åtagande samt eventuella produktfel skall reklameras omgående skriftligen, via mejl eller post, senast inom 8 dagar efter mottagandet. Muntlig reklamation mottages/godkänns ej.

Reklamation skall innehålla tydlig uppgift om felet och/eller bristens art samt fotodokumentation vid synliga skador.

Underlåter kunden att göra sådan anmärkning inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt, trots att kunden upptäckt eller borde ha upptäckt avvikelsen, förlorar kunden rätten att göra felpåföljder gällande.

Reklamationer av vara efter montering eller bearbetning godkännes ej.

Vid eventuella reklamationer av måttbeställda produkter som godkänns av säljaren så förbehåller vi oss rätten att ersätta produkten med en korrekt produkt tillverkad av samma leverantör och stensort som den beställda produkten för att säkerställa färg och komposition i material till en så pass nära matchning som är möjlig utifrån materialets natur i och med detta så kommer leveranstider att vara liknande de av originalproduktens.

Reklamation kan ej göras efter montering. 

Stenprover visar endast materialens ungefärliga struktur och färg. Olikheter i kornighet, färg och struktur, såsom ådror, fläckar och schatteringar är naturbildningar och får beräknas förekomma vid leverans. I vissa fall innehåller natursten olika former av naturfel. Såsom luftbubblor, naturlig sprickbildning i ytan, delvis opolerade ytor, variation mellan ådring. Detta påverkar ej stenens kvalité. Vi ansvarar ej / kompenserar ej för denna naturliga variation. 

Följande övriga avvikelser är ej reklamationsgrundande:

 • Ytliga repor på kalksten och marmor plattor.

 • Kanter eller ytors rakhet/planhet där fossil eller kristaller har orsakat avvikelser.

 • Hörnskador på plattor i fallande längder.

 • På viss sten förekommer även lättare rostutfällning vilken oftast försvinner med tiden

 • Sågade kanter kan ha lättare ”urflisningar” efter sågklingan på kanterna.

 • Vissa kilhål/märken kan och får förkomma i sten som har en klovyta eller huggen yta.

Reklamationer på arbeten utförda på kundens eget material såsom lagningar, slipningar, poleringar, kapningar etc. godkännes ej då inga garantier lämnas på dessa arbeten. Dessa utföres på kundens risk och ansvar.

Vid tillverkning på verkstad

Toleranser på sten tjocklek är +/- 2 mm inom samma leverans. Den synliga kanten slipas ihop till samma tjocklek. I övrigt kan det finnas olika tjocklekar på skivan. Yttoleranser vid planmontage +/- 1 mm av ho och häll. Fogens bredd 1 till 3 mm. Observera att plåtarna inte alltid är raka. VE Sten ansvarar ej för lämplighet på inlämnade produkter. Avvikelser från erhållna mallar och mått är +/-2 mm på längd och bredd, samt +/-0.5 på angivna gradienter.

VE Sten accepterar ej mallar som kan förändras vid väta.

 • Om egna mallar inlämnas skall de vara av sådan kvalitet att de går att använda i produktionen utan att nya behöver tillverkas. Dessa skall vara av styvt material som t.ex. plywood, spånskiva, masonit eller liknande. Mallar av papp, cellplast, kartong eller liknande material accepteras endast med kundens ansvar för ev. fel som kan uppstå när vi tillverkar enligt mallen.

 • På mallarna skall det framgå vilka kanter som blir synliga samt vilka skivor som möts.

 • Ska urtag göras i stenen skall placering samt urtagsmått vara angivet.

 • Håldiameter samt placering av eventuella kranar, diskmedelspumpar och liknande detaljer skall vara angivet

 • Vid de fall kunden lämnat in mallar och Stenfirma Lapital ska montera stenen, förutsätts att hänsyn tagits till nödvändig justermån.

Vi tar ej emot ofullständiga mallar, såsom information, + eller-mått på ritning/mall. Vi kan mot avgift göra en cad-ritning som kund får godkänna som ersättning istället för mall, för detta tillkommer en kostnad på utifrån nerlagt tid för framställande av ritning. Verkstadstid används för tiden gällande timpris.

Tillverkningstoleranser för måttbeställda produkter:

 Inom samma skiva och

 vid fogade skivor (mm) Avvikelse mått (mm)

Tjocklek+/-1,5+/-2

Synlig kantyta (kalibrerad)+/- 0,5+/-2

Ytmått – längd, bredd+/- 1,5+/-1,5

Diagonalmått+/-1,5+/-1,5

 

Placeringen för ho och häll sker 60 mm från skivans framkant om inget annat specificerats på ritningen. Om kunden beställer en skiva som understiger 50 mm mellan urtag och skivkant frånsäger vi oss ansvaret för hållbarheten från att godset lämnar oss. Vi tar ansvar för att kunden blir informerad om detta uppstår. Vi borrar 35 mm hål för blandare 60 mm från urtagskanten om inget annat krävs eller anges.

Delning av skivor

Då sten är ett naturmaterial så sätter det en begränsning på storleken av skivor som kan produceras. 

VE Sten strävar alltid efter att försöka uppfylla kunds önskemål gällande utformning av skivor. Dock förbehåller sig VE Sten rätten till att reservera sig gällande utformning av skivor då:

 • Utformningen av skivorna påverkar stenens hållbarhet.

 • Storleken på stenen gör att den ej går att hantera på ett säkert sätt.

 • Storleken på råmaterial gör att det ej går att producera.

 • Storleken på färdiga skivor gör att de ej går att montera

 • Storleken på skivor gör att maskiner ej kan bearbeta dem.

Övrigt

VE Sten ansvarar ej för funktioner i kunds kök, samt övriga utrymmen under den tid som VE Sten tillverkar produkter åt kund. VE Sten ansvarar ej för förseningskostnader och liknande, i de fall VE Sten ej har skickat skriftligt bekräftelse på slutgiltigt leveransdatum och som godkänts skriftligen av kund.

Skivmaterial, plattor och andra materialval

VE Sten visar prover av de material vi använder vid produktion. Sten är ett naturmaterial och variationer förekommer. Kund kan välja råskiva hos VE Sten men då måste hela råskivan köpas. Annars använder sig VE Sten av material som passar till ordern. Skillnader i sten kan vara stor även inom samma sändning gällande färg, mönstring och struktur. Toleranser gällande format, tjocklek och övriga mått enligt Sveriges Stenindustris riktlinjer och normer för sten från svenska stenleverantörer knutna till förbundet. Annars gäller stenleverantörers angivna toleranser.

Nedan mått skall ses som riktlinjer. Dessa kan skilja från olika leverantörer

Inom samma platta och               

mått (mm)

Tjocklek                                                   Upp till +/- 2                                                        

Buktighet                                                Upp till 1%                                

Ytmått – längd, bredd                         Upp till +/- 2                                                        

Diagonalmått                                        Upp till +/- 2     

Villkor för mallning och montering

Alla stommar och täcksidor skall vara färdigmonterade och inga ändringar av dessa får göras efter genomförd måttagning. Måttagning sker på stomrena bänkar alternativt på befintlig bänkskiva fast då mot tillkommande avgift. Vid mallning av oss ska kunden eller representant för denne finnas på plats för att avgöra eventuella beslutsfrågor. Ytor som ska mallas skall vara rena från verktyg, köksprylar mm. Om detta inte följs så avsäger vi oss ansvaret för riktigheten på måtten eller tar ut en avgift för bomkörning för planerad mallning som inte kunde utföras. Avgiften som tas ut för bomkörning är 1500 kr, eller till gällande kostnad. Priset för montering styrs efter den största/ tyngsta bänkskivan.

 • Om egna mallar inlämnas skall de vara av sådan kvalitet att de går att använda i produktionen utan att nya behöver tillverkas. Dessa skall vara av styvt material som t.ex. plywood, spånskiva, masonit eller liknande. Mallar av papp, cellplast, kartong eller liknande material accepteras endast med kundens ansvar för ev. fel som kan uppstå när vi tillverkar enligt mallen.

 • På mallarna skall det framgå vilka kanter som blir synliga samt vilka skivor som möts.

 • Ska urtag göras i stenen skall placering samt urtagsmått vara angivet.

 • Håldiameter samt placering av eventuella kranar, diskmedelspumpar och liknande detaljer skall vara angivet

 • Vid de fall kunden lämnat in mallar och Stenfirma Lapital ska montera stenen, förutsätts att hänsyn tagits till nödvändig justermån.

Extra debitering tillkommer för trappbärning, mjukfogning, platser längre bort än 30 km från Vällingby, måttagning på befintlig bänkskiva, all transport som är över 25 m i bärväg från möjlig parkering till monteringsplatsen. City och närområdet ingår alltid i det fasta priset för mallning/montering, bedömningen för dessa områden är att avståndet från VE Sten inte överstiger 30 km. Tillkommande avgifter för avstånd längre än 30 km från Vällingby debiteras med 75 kr per kilometer. Estimat på tillkommande pris lämnas efter att mallning är genomförd och sätts efter varje enskilt objekt. Ingen frånkoppling eller påkoppling av vatten ligger på VE Stens ansvar, inte heller demontering av befintlig köksbänk eller elarbeten. Montage av spishäll ingår ej, om detta skall åtgärdas av oss så är det alltid mot tillkommande avgift satt efter varje enskilt objekt. Det slutgiltiga priset lämnas alltid efter det att montaget är slutförd.

Kund ombesörjer att alla de golv som ligger i anslutning till där montage skall göras är skyddade.

Montering och mallning av ryggskivor/stänkskydd ingår inte i det fasta priset för montering utan är tillkommande då detta medför en längre arbetstid som är svår att förutsäga pga. geringar, vinklar, urtag mm. Det tillkommande priset lämnas efter att mallning är genomförd och sätts efter varje enskilt objekt.

Montering sker på slutgiltigt monterade och stomrena bänkar. Vi tar inget ansvar för stommarnas planhet eller avvägning av dessa i höjdled. Vi har en tolerans på upp till 3mm som vi kan kila upp och ta ansvar för, större höjdskillnad än så ligger på kundens ansvar. Luckor på bänkstommar samt på överskåp skall täckas eller tas bort för att undvika skador på dessa, detta ansvar ligger på kunden och skall ske innan monteringen utförs. Bänkskivorna monteras kant i kant med en tolerans för fog på 2mm. Fogning görs med latex mellan bänkskivor (sten mot sten) av oss när behov uppstår. All övrig mjukfogning så debiterar efter separat offert.

När montage av material sker skall kund eller av kund skriftligen utsedd representant vara närvarande. Kund blir själv ansvarig representant i det fall inget annat meddelas skriftligen till VE Sten innan mallning eller montering utförs. När montaget är utfört skall representant tillsammans med montör besikta och syna av utfört arbete, eventuella avvikelser eller skador skall skriftligen dokumenteras.

Om ansvarig representant ej finns på plats när montaget är slutfört för att utföra besiktning/syn så anses både arbetet och materialet godkänt i sin helhet och inga reklamationer angående skador/åverkan eller utförande av montage kan göras efter det att montör/montörer lämnat platsen där montaget utfördes.

 • För att lättare beräkna personalåtgång eller bedöma om kranhjälp behövs, ska alla grundförutsättningar ( t.ex. antal våningar, storlek på hiss/ trapphus, svår terräng på inbärningssträckan och övriga påverkande förutsättningar) anges.

 • Underlaget skall vara av sådan kvalitet att stenskivor kan monteras på detta. Planhet och skevhet får inte överskrida +/- 3 mm.

 • Väl tilltagna urspåringar i bänkskåp för diskhoar, spishällar och liknande detaljer skall utföras av kunden eller av denne anlitad hantverkare. Framkantlisten samt sidostommen där diskhon monteras brukar vi vara tvungna att kapa av några cm eller i vissa fall tas framlisten helt bort utan att säljaren ersätter den med en ny.

 • Kakel får inte vara monterat så att det hindrar montage av stenen.

 • Kombineras sten med bänkar av annat material, skall dessa monteras efter att stenen ligger på plats.

 • Ytor där sten ska monteras skall vara rena från verktyg, provisoriska bänkar och annat material.

 • Kunden eller representant för denne ska finnas på plats för att godkänna material och montage.

 • Ibland kan även lite lack/ färgskada förekomma på väggarna mm där skivorna ”tvingas” in.

 • Stenfirma Lapital ABs förbrukningsmaterial ingår i monteringspriset.


Följande punkter ingår ej i stenmonteringen:

 • Skyddsavtäckning av golvytor. (vi kan inte ta av våra skor med hänsyn till att vi bär tunga saker)

 • El- och rörarbeten.

 • Demontering av gamla bänkskivor, skåp, köksluckor, El-uttag, diskmaskin, mm

 • Fastsättning av lösa delar som t.ex. kranar, diskhoar som inte ingår i ordern.

 • Fogning mot mötande material mellan bänkskivor och t.ex kakel, stänkskydd mm

 • Finstädning

 • Impregnering av stenen. (Då vi rekommenderar silikonolja eller Nano behandling för skyddsimpregnering av naturstensbänkar, bör man avvakta med applicering av detta tills eventuellt fogmaterial torkat. Risken är annars stor att fogmassa och maskeringstejp inte fäster tillräckligt bra på stenen). 

Information om ROT avdrag

Rotavdrag utgår ej på material eller arbete på verkstad. Endast mallning, samt monteringskostnad faller inom skatteverkets ramar för rotavdrag.

Vid förfrågningar och beställning av arbeten skall kund informera oss senast vid datum för beställningen om man önskar ROT avdrag på arbetet, detta skall ske skriftligen. Företaget tar inget ansvar för att ROT avdraget godkänns eller för de eventuella motsättningar / komplikationer som kan uppstå mellan er som beställare och skattemyndigheten eller motsvarande.

Ni som kund / beställare  är betalningsansvarig för det beställda och utförda arbete fram tills det att företaget erhållit full betalning , oaktat om ROT avdrag godkänns eller inte.

Kund / beställare ansvarar för att det arbete som utförs faller inom ramen för godkännande av ROT avdrag.

Om önskan / begäran att ROT avdrag skall göras för jobbet inte meddelats VE Sten eller tagits upp i VE Stens offertomfattning när beställning läggs och önskan / begäran om ROT avdrag görs tillkommer en administrativ avgift.

Vid önskan / begäran om att utföra jobb med ROT avdrag skall följande skickas till VE Sten i samband med beställning.

 1. Namn, adress, personnummer, uppgift / bevis om att du som beställare bor och äger den fastighet / bostad där arbete skall utföras.

 2. Småhusets, ägarlägenhetens, eller bostadsrättens beteckning. Boende i bostadsrätt skall även skicka in föreningens Organisationsnummer.

 3. Information från Skatteverket om hur mycket av den maximala skattereduktionen för husarbete som ni utnyttjat under året, denna får ej vara äldre än fem (5) dagar.

Om denna information ej skickas till oss kommer ROT avdrag ej att utföras för jobbet.

Se broschyr SKV 322, utgåva 7 på Skatteverkets hemsida. www.skatteverket.se för information.

Om begäran av ROT avdrag skulle inkomma till oss efter det att arbete utförts och debiterats förbehåller VE Sten samt Valter Eklund Stenentreprenader rätten att neka till detta.

Tekniska beskrivningar

De av VE Sten tillhandahållna prover, uppgifter om vikter, dimensioner, prestanda eller andra data som lämnats i kataloger, broschyrer, ritningar eller annat informationsmaterial är ungefärliga och VE Sten förbehåller sig rätten att även under pågående leverans vidta sådana ändringar som betingas av materialfrågor, fabrikationsmetoder eller orsaker utanför VE Stens kontroll. VE Sten reserverar sig också för rena tryckfel i marknadsföringsmaterial.

Ansvarsbegränsning, garanti m.m.

Utöver vad som anges i dessa allmänna villkor har VE Sten inte något ansvar för dröjsmål eller fel i godset. VE Sten har således inte någon skyldighet att på grund av dröjsmål samt fel eller brist i varan utge någon ersättning till Kunden för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller dock endast under förutsättning att VE Sten inte har agerat grovt vårdslöst.

Publicerad information om VE Stens gods som härrör från VE Stens leverantörer utgör inte i sig någon garanti från VE Stens sida innebärande att godset till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således Kunden att själv förvissa sig om att godset uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar.

Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive material och produkt medför att Kunden själv noggrant skall bedöma material och produkts lämplighet för avsedd användning.

VE Stens säljares vid varje tillfälle lämnade användningstekniska rådgivning motsvarar den kunskap som säljaren vid varje tillfälle besitter om godset och dess användningsområden. Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om godsets speciella egenskaper eller användningsområden. Det åligger således kunden att själv förvissa sig om att godsets egenskaper är i överensstämmelse med kundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområde.

Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från VE Stens sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att VE Sten skriftligen medgivit sådan skuld eller sådant fel.

VE Sten reserverar sig för felaktigt införd data i offerter och ordererkännanden, i de fall detta sker har kunden efter att ha blivit informerad om felet rätt till att häva beställning om merkostnad uppkommer.

Get a Quote
arrow&v

BESÖKSADRESS

Södermalms Sten AB

Vindkraftsvägen 7 
135 70 Stockholm

Sweden

ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag: 08:00 - 16:30 
Fredag: 08.00 -16.00 Lördag - Söndag: Stängt

Dag före röd dag: 8:00 - 13:00 Röd dag: Stängt

KONTAKT

Kundservice: 08-702 20 10 
Förfrågor: info@sodermalmssten.se

MEDLEM I SVERIGES STENINDUSTRIFÖRBUND

ISO 20102 CERTIFIKAT

 • Facebook
 • Instagram